Forwarding & Transport Education Company s.r.o.
Spoločnosť Forwarding & Transport Education Company s.r.o. je vzdelávacia spoločnosť organizujúca kurzy v oblasti dopravy a zasielateľstva. Nadväzuje na dlhoročnú vzdelávaciu činnosť jej lektorov v školstve, súkromnom aj verejnom sektore. Kvalifikovaní lektori s bohatou praxou v prednášanej oblasti sú zárukou vysokej kvality našich kurzov a sú pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Spoločnosť Forwarding & Transport Education Company s.r.o. je spoločnosťou, ktorá pôsobí aj v  oblasti prepravy nebezpečných vecí. V ponuke spoločnosti je externý výkon funkcie bezpečnostného poradcu na prepravy nebezpečných vecí a odborné poradenstvo týkajúce sa prepravy tovaru všetkými druhmi dopravy a zasielateľstva.

Hlavným predmetom našej činnosti je:

  • vzdelávanie v oblasti dopravy a zasielateľstva formou verejných aj vnútrofiremných kurzov
  • školenia „iných ako vodičov“, t.j. všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (odosielateľ, príjemca, zasielatelia, skladovatelia, osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci, vodiči podlimitných prepráv) – podľa kapitoly 1.3. a bodu 8.2.3 Dohody ADR. Absolventi školenia obdržia osvedčenie o školení podľa kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3 Dohody ADR.
  • školenia zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na preprave nebezpečných vecí železničnou, riečnou, námornou dopravou podľa kapitoly 1.3. RID, ADN, IMDG Code. Absolventi školenia obdržia osvedčenie o školení podľa kapitoly 1.3 Dohody RID, ADN, IMDG Code.
  • externý výkon funkcie bezpečnostného poradcu pre prepravy nebezpečných vecí
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravy a zasielateľstva, vypracovanie správ a odporúčaní pri preprave nebezpečných vecí
  • vystavovanie odborných a znaleckých posudkov v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo
  • zasielateľstvo zvláštnych druhov tovaru (transplantačné orgány, krvné deriváty, rádioaktívny materiál, výbušniny). K plnému servisu patrí zaobstaranie sprievodných vozidiel resp. ozbrojeného doprovodu, zabezpečenie poistenia prepravy tovaru.
Naše služby poskytujeme na celom území Slovenska.
© 2017   www.ftec.sk