Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Zasielatežstvo, Zasielatežské (špedičné) firmy v medzinárodnej preprave tovaru


Ciežová skupina: Kurz je určený pracovníkom zasielatežských spoločností, dovozcom a vývozcom tovaru, pracovníkom logistiky a prepravnú verejnos.

Obsahová náplň:
  • Vymedzenie pojmov a vzahy medzi účastníkmi prepravného procesu

  • Právna úprava zasielatežstva v SR

  • Funkcia zasielatežských firiem

  • Vývoj a obsah zasielatežskej činnosti

  • Vnútroštátne a medzinárodné zasielatežstvo

  • Kombinovaná doprava, zberná služba

  • Zasielatežská zmluva alebo zmluva o preprave?

  • Zasielatežské dokumenty alebo nákladné listy?

  • Zodpovednos zasielateža

  • Všeobecné zasielatežské podmienky

Lektor: Ing. Miriam Búranová – súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielatežstvo, konzultant, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zžavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.
Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk