Forwarding & Transport Education Company s.r.o.
   Vzhľadom na aktuálnu situáciu všetky naše kurzy budú realizované formou webinárov cez aplikáciu
                                    ZOOM. Zúčastniť sa môžete z pohodlia bytu / kancelárie.
                                      Cenu webináru sme oproti klasickému školeniu znížili.Spokojnosť našich klientov a ich opakovaná účasť na našich vzdelávacích aktivitách je pre nás prvoradá. Naše vzdelávacie aktivity neustále dopĺňame o nové kurzy a stávajúce dopĺňame o aktuálne informácie vyplývajúce z meniacej sa legislatívy a obchodnej praxe.

Prednášajúcimi sú kvalifikovaní lektori s bohatou praxou v prednášanej oblasti, čo je predpokladom uspokojenia aj najnáročnejších záujemcov. Účastníci kurzov ku každému kurzu obdržia školiace materiály, ktoré sú vypracované lektormi jednotlivých tém.

Podporte aj Vy rozvoj Vašej firmy a vzdelávajte Vašich zamestnancov prostredníctvom našej ponuky verejných kurzov:

Medzinárodná cestná nákladná doprava

Cestná doprava je dôležitou súčasťou medzinárodnej prepravy tovaru. Ponuka prepravných služieb je veľmi bohatá, preto je veľmi dôležité vybrať vhodný dopravný prostriedok a samozrejme vhodného dopravcu resp. zasielateľa. Základná znalosť zákonitostí cestnej prepravy tovaru by mala byť vo výbave každého obchodníka a všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v oblasti medzinárodného obchodu.

Dohovor CMR

Najdôležitejší dohovor v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave – Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR. Kurz venovaný výkladu ustanovení Dohovoru CMR a jeho praktickým dopadom na každodenné fungovanie cestnej dopravy.

Preprava nebezpečných vecí - Dohoda ADR (2 dni)

Základné školenie podľa kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3 prílohy B Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí pre osoby, ktoré sú zamestnancami odosielateľov, dopravcom a príjemcov nebezpečných vecí, ktorých pracovné činnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí (personál vykonávajúci nakládku a vykládku nebezpečných vecí, personál zasielateľských firiem, vodičov prepravujúcich „podlimitné množstvá, vyňaté množstvá“).

Preprava nebezpečných vecí - Dohoda ADR preškolenie 2021/2022

Školenie podľa kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3 prílohy B Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí pre osoby, ktoré sú zamestnancami odosielateľov, dopravcom a príjemcov nebezpečných vecí, ktorých pracovné činnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí (personál vykonávajúci nakládku a vykládku nebezpečných vecí, personál zasielateľských firiem, vodičov prepravujúcich „podlimitné množstvá, vyňaté množstvá“).

Režimy práce osádok vozidiel

Kurz vám poskytne prehľad základných ustanovení týkajúcich sa dodržiavania predpisov v nákladnej dopravne podľa nariadenia 561/2006 a medzinárodnej dohody AETR. Napriek dvom predpisom sú pravidlá pre režimy práce osádok vozidlá jednotné. Kedy použijeme nariadenie EU a kedy medzinárodnú dohodu AETR – aj to bude obsahom tohto kurzu.

Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu – zoznámia sa s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu. Správne naloženie a upevnenie nákladu vedie k zvýšeniu stability dopravnej jednotky, ktorá vedie k zvýšeniu bezpečnosti prepravy a zníženiu počtu poškodení tovaru počas prepravy.

Zasielateľstvo, Zasielateľské (špedičné) firmy v medzinárodnej preprave tovaru

Doprava je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu, na ktorej zabezpečenie sa častou obraciame na zasielateľské firmy. Ponuka zasielateľských firiem je veľmi bohatá, preto je veľmi dôležité vybrať vhodného zasielateľa. Aká je úloha zasielateľských firiem a ako zodpovedajú za zverený náklad?

INCOTERMS 2020     NOVINKA

Znalosť medzinárodných obchodných doložiek by mala patriť k výbave každého obchodníka a každého zamestnanca zasielateľských spoločností. Ich znalosť zamedzí vzniku rozporov medzi predávajúcim a kupujúcim pri dodaní tovaru v medzinárodnom obchode. Účastníci sa v prehľadnej forme zoznámia s platnými doložkami, ale aj s ich rozdielom oproti starším doložkám, s ich použiteľnosťou, problémami a zvláštnosťami. Dôraz je kladený na pochopenie jednotlivých doložiek, s ich možnosťou uplatnenia v praxi v súvislosti s výberom druhu dopravy, s rizikami spojenými s dodaním tovaru a poistením.

Colná problematika (2 dni)

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základný ucelený prehľad o colných predpisoch pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru. Umožniť účastníkom pochopiť dôležitosť colných predpisov, colné pojmy a ich význam, pochopiť druhy colných režimov, ich výhody a riziká pri používaní v praxi, pochopiť osobitosti colného konania pri rôznych druhoch dopravy.
Kurz je určený všetkým pracovníkom logistiky, zasielateľských spoločností, obchodníkom, nákupcom, predajcom. Pracovníkom, ktorí potrebujú mať prehľad a potrebujú sa orientovať v colnej problematike.

Riešenie sporov pri realizácii prepravných zmlúv

Ilustračný obrázok Medzi obchodnými partnermi v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve dochádza k množstvu nejasností vyplývajúcich z neznalosti právnych noriem, ktoré regulujú túto oblasť. Ich neznalosť potom komplikuje riešenie vzniknutých sporov z hľadiska zodpovednosti za vznik škody na zásielke a z neskorého doručenia zásielok.

Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo
- kurz akreditovaný ministerstvom školstva SR pod číslom 3170/2010/101/1

Základný kurz poskytujúci ucelený prehľad o veľmi rozsiahlej problematike medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a problematike zasielateľských firiem. Kurz je určený zamestnancom fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu, pracovníkom zasielateľských firiem, pracovníkom dopravných oddelení firiem, ktoré exportujú alebo importujú tovar do a zo zahraničia, pracovníkom logistiky.

Preprava nebezpečných vecí po železnici - Dohoda RID (2 dni)

Kurz určený pre všetkých odosielateľov, príjemcov, zasielateľov atď., ktorí sa zúčastňujú prepravy nebezpečných vecí po železnici.

Preprava nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách - Dohoda ADN

Kurz určený pre všetkých odosielateľov, príjemcov, zasielateľov, skladovateľov atď., ktorí sa zúčastňujú prepravy nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách.

Preprava nebezpečných vecí po mori - IMDG Code

Základný kurz určený pre všetkých odosielateľov, príjemcov, zasielateľov atď., ktorí sa zúčastňujú prepravy nebezpečných vecí námornou dopravou.

Preprava nebezpečných vecí leteckou dopravou - IATA DGR

Základný kurz určený pre všetkých odosielateľov, príjemcov, zasielateľov atď., ktorí sa zúčastňujú prepravy nebezpečných vecí v leteckej doprave.
© 2017   www.ftec.sk