Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo
- akreditovaný kurz ministerstvom školstva SR


Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o veľmi rozsiahlej problematike medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a problematike zasielateľských firiem zaoberajúcich sa  sprostredkovaním medzinárodnej cestnej dopravy. Dôkladne ich oboznámiť so všetkými medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa medzinárodnej cestnej dopravy, problematiky poistenia, colnej problematiky a o dodacích doložkách v zahraničnom obchode.
 
Realizácia kurzu
Kurz je realizovaný formou prednášok. Prednášky sú  rozdelené do 4 sústredení po 3 dňoch. Celkový rozsah štúdia je 90 hod.. Posledný deň kurzu je určený na záverečnú skúšku.
Odborný garant: Ing. Miriam Búranová – súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo.

Obsah školenia:

 1. Úvod do problematiky medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
  Základné pojmy - druhy dopravy, základné názvoslovie v doprave, zákony pojednávajúce o  cestnej doprave, druhy vozidiel, IRU, ČESMAD, medzinárodné dohody a dohovory, regulácia medzinárodnej cestnej dopravy, druhy povolení, doklady potrebné k medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, dopravné licencie, koncesné listiny, finančná spoľahlivosť. 
 2. Zasielateľstvo
  Právna úprava zasielateľstva v SR, funkcia zasielateľských firiem, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave, vývoj a obsah zasielateľskej činnosti, FIATA, ZZS, právne predpisy vzťahujúce sa k zasielateľstvu, všeobecné zasielateľské podmienky, logistika, skladovanie, letecká, námorná a kontajnerová preprava, kombinovaná doprava, vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo.
 3. Dodacie doložky v zahraničnom obchode
  INCOTERMS 2010 - platné od 1.1.2011
 4. Medzinárodné dohody a dohovory v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí (ADR), Dohoda o medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), colný dohovor o  medzinárodnej preprave vecí na podklade Carnetov TIR, preprava živých zvierat, preprava ťažkých a nadrozmerných  nákladov, preprava sťahovaných zvrškov.
 5.  
 6. Colná problematika
  Legislatíva, definície pojmov (colný režim, colne schválené určenie, deklarant, JCD, predloženie tovaru, prepustenie tovaru atď), colný zákon, colný sadzobník, clo - jeho zložky, colný dlh, colný sadzobník, colná zábezpeka, colné konanie, predbežné colné vyhlásenie, písomné colné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colné režimy, tranzitné režimy, schválený hospodársky subjekt, Karnet TIR, Karnet ATA, Spoločný tranzit, EUR 1, NCTS, Intrastat.
 7. Poistenie
  Poistenie dopravcu, poistenie CMR, poistenie zodpovednosti zasielateľa, poistenie zásielky – predmet poistenia, vylúčenie z poistenia, povinnosti poisteného.
 8. Digitálny tachograf
  Funkcia digitálneho tachografu, pamäťové karty, ovládanie digitálneho tachografu, prenos údajov (tachograf - karta), vyhodnocovanie a archivácia údajov.
 9. Upevnenie tovaru na vozidle
  Nakladanie tovaru do vozidla, rozmiestnenie tovaru a uchytenie tovaru, zodpovednosť za naloženie a uloženie tovaru vo vozidle, zaisťovacie prostriedky, metódy uchytenia (ukotvenia)
 10. Riešenie sporov z prepravných zmlúv
  Zmluva o preprave, zasielateľská zmluva, Dohovor CMR, zodpovednostné poistenie dopravcu a mimoriadne škodové udalosti, súdne spory, právne vymáhanie dopravného apod.
Prednášajú: súdny znalci v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, prepravného balenia a loženia; bezpečnostný poradcovia ADR a RID; pracovníci Colného riaditeľstva; právnici zaoberajúci sa predmetnými témami z ČR
Cena školenia: 760,– €. Poplatok zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.

Termín školenia:
 •   podľa záujmu

© 2010   www.ftec.sk