Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava nebezpečných vecí – Dohoda ADR preškolenie 2021/2022


Nebezpečné veci sú všade okolo nás, nepatria sem len jedovaté, žieravé, infekčné a rádioaktívne látky, ale stretávame sa s nimi denne v každej domácnosti - lak na vlasy, odlakovač, penové tužidlo, k nebezpečným látkam patrí aj šľahačka v spray, rôzne farby, laky, riedidlá, pesticídy, ale aj pre motoristov nepostrádateľná voda do ostrekovača, rozmrazovač na zámky, odpady definované v Katalógu odpadov, čistidlá, prevádzkové kvapaliny, technické spreje, tlačiarenské farby, odpady z nemocníc, uhynuté zvieratá atď.
Zákon č. 56/2012 Zb. o cestnej doprave a jeho novelizácie prikazuje uplatňovať vo vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave nebezpečných vecí Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR.

Cieľová skupina: Všetci účastníci prepravy nebezpečných vecí (dopravcovia, príjemcovia, odosielatelia, zasielatelia) sú povinní každé dva roky absolvovať preškolenie k tejto problematike a oboznámiť sa so zapracovanými zmenami.

Absolventi školenia obdržia osvedčenie o školení podľa kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3 Dohody ADR s platnosťou 2 roky.

Školenie nenahrádza školenie Bezpečnostných poradcov ADR ani školenie vodičov ADR.


Obsahová náplň:
 • Platná legislatíva, Rozsah platnosti dohody ADR, jej použitie a účel

 • Základné pojmy

 • Klasifikácia nebezpečných vecí podľa ADR

 • Triedy

 • Obaly, balenie, plnenie, označovanie kusov a obalov

 • Podmienky prepravy a výnimky

 • Doklady

 • Požiadavky na nakládku, vykládku a manipuláciu

 • Požiadavky na vozidlá

 • Výnimky z ustanovení Dohody ADR

 • Režimy práce osádok vozidiel

 • Naloženie, uloženie a zaistenie nákladu vo vozidle

 • Bezpečnosť práce v doprave

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, bezpečnostný poradca ADR, RID, konzultant, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 100,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk