Forwarding & Transport Education Company s.r.o.
   Vzhľadom na aktuálnu situáciu všetky naše kurzy budú realizované formou webinárov cez aplikáciu
                                    ZOOM. Zúčastniť sa môžete z pohodlia bytu / kancelárie.
                                      Cenu webináru sme oproti klasickému školeniu znížili.Spokojnosť našich klientov a ich opakovaná účasť na našich vzdelávacích aktivitách je pre nás prvoradá. Naše vzdelávacie aktivity neustále dopĺňame o nové semináre a stávajúce dopĺňame o aktuálne informácie vyplývajúce z meniacej sa legislatívy a obchodnej praxe.

Prednášajúcimi sú kvalifikovaní lektori s bohatou praxou v prednášanej oblasti, čo je predpokladom uspokojenia aj najnáročnejších záujemcov. Účastníci seminárov ku každému semináru obdržia školiace materiály, ktoré sú vypracované lektormi jednotlivých tém.

Podporte aj Vy rozvoj Vašej firmy a vzdelávajte Vašich zamestnancov prostredníctvom našej ponuky verejných seminárov:

Preprava tovaru v medzinárodnom obchode

Doprava je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu. Ponuka prepravných služieb je veľmi bohatá, preto je veľmi dôležité vybrať vhodný druh dopravy a samozrejme vhodného dopravcu resp. zasielateľa. Základná znalosť zákonitostí prepravy tovaru by mala byť vo výbave každého obchodníka a všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v oblasti medzinárodného obchodu.

Preprava nebezpečného tovaru

Nebezpečné veci sú všade okolo nás. Nepatria sem len jedovaté, žieravé, infekčné a rádioaktívne látky. Stretávame sa s nimi denne v každej domácnosti - lak na vlasy, odlakovač, penové tužidlo. K nebezpečným látkam patrí aj šľahačka v spray, rôzne farby, laky, riedidlá, pesticídy, baterky, ale aj voda do ostrekovača, rozmrazovač na zámky, odpady definované v Katalógu odpadov, rôzne čistidlá, prevádzkové kvapaliny, technické spreje, tlačiarenské farby, odpady z nemocníc, uhynuté zvieratá atď.

Doklady pri dovoze a vývoze tovaru

Colné odbavenie tovaru je neoddeliteľnou súčasťou dovozu a vývozu tovaru (z „tretích krajín“). Základná znalosť priebehu colného konania s najčastejšími dokladmi používanými pri dovoze /vývoze tovaru, ich účelu a použitia by mala byť vo výbave každého obchodníka a všetkých osôb, ktoré sa pohybujú v oblasti medzinárodného obchodu.

Doprava ako súčasť logistiky

Ako vybrať správny druh dopravy a na základe čoho posúdiť vhodnosť trasy a časovú náročnosť prepravy? Aký je optimálny spôsob balenia a ako minimalizovať škodovosť pri manipulácii s tovarom? Viete zhodnotiť riziká spojené s premiestnením tovaru? Zorientujte sa v problematike nakladania a upevňovania tovaru, zorientujte sa v problematike pracovného režimu vodičov a dodacích podmienkach INCOTERMS 2010.

Colná problematika pre podnikovú prax

Získajte aktuálny prehľad v oblasti colného konania a pripravte sa na budúce zmeny. Zoznámte sa s dôležitými predpismi a osvojte si informácie pre správne vykonanie colného konania. Spoznajte zjednodušené postupy v colnom konaní a dopady ich používania vrátane elektronického colného konania.

Škodové udalosti pri preprave tovaru v medzinárodnom obchode

Počas medzinárodnej prepravy tovaru môže dôjsť k jeho poškodeniu. Niektorým škodám sa dá zabrániť, iné škody odosielateľ ani dopravca ovplyvniť nevie. Aká je zodpovednosť dopravcu za zverený náklad? Zodpovedá dopravca za prekročenie dodacej lehoty? Čo je to spoločná havária?

Námorná preprava tovaru

Seminár je venovaný problematike prepravy tovaru po mori. Účastníci sa zoznámia s problematikou trampovej a líniovej prepravy a s najčastejšie používanou kontajnerovou prepravou. Zoznámia sa s rôznymi typmi zmlúv uzatváraných v námornej preprave. Častým problémom je poškodenie tovaru z dôvodu nevhodného balenia resp. upevnenia tovaru v kontajneroch.

Letecká preprava tovaru

Seminár je venovaný problematike leteckej prepravy tovar. Zoznámte sa s jej fungovaním, zvláštnosťami a výhodami. Účastníci sa oboznámia s prípravou zásielky pre medzinárodnú leteckú prepravu, s leteckým nákladným listom. Seminár zodpovie na otázky: Akú zodpovednosť má letecký dopravca za zverený náklad? Môžem leteckou dopravou prepravovať nebezpečný náklad? Za akých podmienok?
© 2017   www.ftec.sk