Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Colná problematika pre podnikovú prax


Cieľová skupina: Seminár je určený dovozcom a vývozcom tovaru, obchodníkom, pracovníkom logistiky, expedície a prepravnú verejnosť, majiteľom a konateľom malých a stredných spoločností.

Obsahová náplň:
  • Organizačné usporiadanie colnej správy

  • Vykonávanie colného dohľadu a colného konania

  • Obchodno – politické opatrenia (licencie, tovar dvojitého použitia)

  • Základné colné režimy, režimy s ekonomickými účinkami a ich použitie

  • Elektronické colné konanie a zjednodušené postupy

  • Zabezpečenie, platba a zánik colného dlhu

  • Následná kontrola po prepustení tovaru, dodatočné vymeranie colného dlhu

  • Oprava colného vyhlásenia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky

  • Očakávané zmeny a ich dopad na podnikovú prax

Lektor: Ing. Tibor Vojtko - poradenská a konzultačná činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Termín školenia:
  • podľa záujmu
© 2017   www.ftec.sk