Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava nebezpečného tovaru


Cieľová skupina: Seminár je určený všetkým pracovníkom, ktorých činnosť súvisí s prepravou nebezpečných vecí, obchodníkom, príjemcom a odosielateľom nebezpečných vecí, zasielateľom a to v medzinárodnej aj vnútroštátnej doprave.

Obsahová náplň:
  • Cestná, železničná, letecká, námorná a vodná preprava nebezpečných vecí

  • Špecifiká jednotlivých druhov dopravy pri preprave nebezpečných vecí

  • Požiadavky medzinárodných dohôd

  • Zatrieďovanie nebezpečných vecí

  • Zoznamy nebezpečných vecí

  • Používanie obalov a cisterien

  • Označovanie zásielok

  • Prepravné doklady

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Cena webináru: 110,-€ (nie sme plátcami DPH).

Termín školenia:
© 2017   www.ftec.sk