Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Preprava tovaru v medzinárodnom obchode


Cieľová skupina: Seminár je určený dovozcom a vývozcom tovaru, pracovníkom zasielateľských firiem, pracovníkom logistiky, zamestnancom bánk a prepravnú verejnosť.

Obsahová náplň:
  • Výber vhodného druhu dopravy

  • Zvláštnosti multimodálnej a kontajnerovej prepravy

  • Uzatvorenie Zmluvy o preprave

  • Nákladné listy v jednotlivých druhoch prepravy

  • Zodpovednosť dopravcu za škody spôsobené pri preprave

  • Rozdiel medzi krytím škody zo zodpovednosti a z tovarového poistenia

  • Balenie, naloženie, uloženie tovaru

  • Bezpečnostné opatrenia (a úhrada výdavkov s nimi spojenými)

Lektor: Ing. Miriam Búranová - súdny znalec v odbore Preprava, špedícia a zasielateľstvo, konzultant, poradenská činnosť v doprave, lektor vo verejnej aj súkromnej sfére.

Cena: 130,-€ (nie sme plátcami DPH). Poplatok je stanovený v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. a zahŕňa: organizačné a prevádzkové náklady, študijnú literatúru, občerstvenie.
Poskytujeme zľavy pre viacerých účastníkov z jednej spoločnosti.

Termín školenia:
  • podľa záujmu
© 2017   www.ftec.sk