Forwarding & Transport Education Company s.r.o.
Na základe menovania Ing. Miriam Búranovej Ministerstvom spravodlivosti za súdneho znalca v odbore Preprava, odvetví Preprava, špedícia a zasielateľstvo Vám ponúkame:

» vypracovanie odborných posudkov, odborných vyjadrení, súdnoznaleckých posudkov v oblasti:

  • cestná doprava
  • železničná doprava
  • letecká doprava
  • námorná a riečna doprava
  • zasielateľstvo (manipulácia, skladovanie, colná problematika, logistické služby)
  • prepravy nebezpečných vecí
» konzultácie v predmetnej oblasti pri tvorbe obchodných zmlúv, uzatváraní poistných zmlúv, uzatváraní zmlúv s dopravcami resp. zasielateľmi.
© 2017   www.ftec.sk