Forwarding & Transport Education Company s.r.o.
S nebezpečným tovarom sa stretávame denne všetci. Okrem všeobecne známych jedovatých, žieravých, rádioaktívnych a výbušných látok sem patria aj pohonné hmoty, oleje, vody do ostrekovačov, rozmrazovače zámkov, farby, laky, riedidlá, pesticídy, agrochemikálie, odpady definované v katalógu odpadov (kód N), rôzne čistiace prostriedky, kozmetické prostriedky ale aj napríklad šľahačka v spray.

Na základe:
  • zákona č. 56/2012 Zb. o cestnej doprave a jeho novelizácií, ktorý požaduje uplatňovať vo vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave nebezpečných vecí Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR
  • zákona č. 164/1996 Zb. o dráhach, ktorý požaduje uplatňovať Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru RID
  • zákona č. 338/2000 Zb. o vnútrozemskej plavbe a jeho novelizácií, ktorý požaduje uplatňovať Európsku dohodu o preprave nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách
musí každá firma, ktorej činnosť súvisí s prepravou nebezpečných vecí t.j.:
– odosielateľ
– nakladajúca, baliaca alebo plniaca organizácia,
– dopravca
– príjemca

vo  vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave menovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov.

Tento bezpečnostný poradca musí byť držiteľom medzinárodného preukazu o spôsobilosti vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu. Bezpečnostným poradcom môže byť pracovník poverený riadením firmy, iný zamestnanec alebo aj osoba, ktorá nie je zamestnancom a funkciu bezpečnostného poradcu vykonáva externe.

Na základe Vášho záujmu Vám môžeme ponúknuť nasledujúce služby:

  1. Vykonanie jednorázového zisťovacieho auditu (zistenie skutočného stavu a návrh opatrení)
  2. Výkon funkcie bezpečnostného poradcu
  3. Spracovanie firemného manuálu pre zaobchádzanie s nebezpečným tovarom
  4. Vyškolenie pracovníkov firmy z Dohody ADR pri prepravách cestnou dopravou, z Dohody RID pri prepravách po železnici, z dohody ADN pri prepravách po vnútrozemských vodných cestách, z IMDG Code pri prepravách po mori a z IATA DGR pri prepravách leteckou dopravou
  5. Spracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgány verejnej správy
  6. Spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach
V prípade záujmu o ponúkané služby bezpečnostného poradcu kontaktujte prosím: Ing. Miriam Búranová buranova(at)ftec.sk, 0917 697649
© 2017   www.ftec.sk